Betrouwbaarheid

Cleancompany streeft naar een duurzame relatie met haar opdrachtgevers. Om langere tijd op een goede wijze met elkaar samen te kunnen werken is vertrouwen een zeer waardevol goed. Maar vertrouwen verdien je alleen door het zijn van een betrouwbare zakenpartner, jaar in jaar uit. Betrouwbaarheid is voor ons dan ook een belangrijke kernwaarde.Zo kunt u er bij ons van op aan dat:

 • Wij tekenen voor ontvangst en verantwoording dragen voor sleutel en/of de alarmcode van uw bedrijfspand of woning
 • Uw pand gereinigd wordt op de wijze zoals overeengekomen en hierop toezicht wordt gehouden
 • Onze medewerkers uiterst zorgvuldig omgaan met uw eigendommen
 • Wij beschikken over de juiste verzekeringen met het oog op de Wet Keten Aansprakelijkheid
 • Onze administratie op orde is
 • Premies en belastingen worden afgedragen
 • U ons altijd kunt aanspreken op onvolkomenheden en/of verbeterpunten
 • De kwaliteit van onze dienstverlening middels ISO-certificering is geborgd
 • Onze medewerkers op de hoogte zijn van de meest recente regelgeving en veiligheidseisen
 • De CAO aantoonbaar wordt nageleefd

Duurzaamheid

Cleancompany streeft naar een duurzame relatie met haar opdrachtgevers, haar medewerkers en het milieu. Dit doen wij door:

 • Het gebruik van (schoonmaak)middelen die het milieu zo min mogelijk aantasten
 • Duurzame relaties met onze medewerkers aan te gaan (vaste contracten, scholing en begeleiding) vanuit de overtuiging dat onze zij onze gezamenlijke ambassadeurs zijn
 • Duurzame relaties met klanten aan te gaan op basis van scherpe tarieven, kwalitatief goede dienstverlening en een flexibele werkwijze op basis van heldere afspraken.

Vrijblijvende offerte

Send messagewissen

Cleancompany steunt

kika-logo